Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta, Wrocław

Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta
PIASTOWSKA 45/1
50-361 Wrocław
Skrzynka pocztowa 57755
Dolnośląskie
zaktualizowany więcej niż 6 miesięcy temu

Opis

Gabinet psychoterapii przy Wrocławskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej POCO A POCO - indywidualna psychoterapia psychodynamiczna. Depresja, nerwice, zaburzenia snu, odżywiania, nastroju, zaburzenia psychosomatyczne, trudności w relacjach. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w rozwoju osobistym.


Opis firmy
GABINET PSYCHOLOGICZNY PAWEŁ HELFER UL. PIASTOWSKA 45/1, WROCŁAW www.psychogabinet.pl Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą licencjonowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, współpracuję z Wrocławskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej "Poco A Poco". Ukończyłem jednolite magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaj­mu­ję się przede wszyst­kim pro­wa­dze­niem psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej oraz grup te­ra­peu­tycz­nych.
Pra­cu­ję z oso­ba­mi do­ro­sły­mi oraz mło­dzie­żą. Swoją pracę pod­da­ję sta­łej, re­gu­lar­nej i pro­fe­sjo­nal­nej su­per­wi­zji u su­per­wi­zo­rów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym oraz Krakow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nym. Za­wsze sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga.
Za­pew­niam ano­ni­mo­wość i dys­kre­cję ? po­trzeb­ne mi dane oso­bo­we to je­dy­nie imię oraz numer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go pa­cjen­ta. Udzielam pomocy psychologicznej m.in. osobom, które: * PRZEŻYWAJĄ KRYZYSY WARTOŚCI, POCZUCIE BRAKU SENSU ŻYCIA * DOŚWIADCZAJĄ CHRONICZNEGO STRESU, PRZEMĘCZENIA, NAPIĘCIA NERWOWEGO * CIERPIĄ Z POWODU NIEPOKOJU, LĘKU, DEPRESJI * PRZEŻYWAJĄ KONFLIKTY, KRYZYSY I TRUDNOŚCI W ZWIĄZKACH PARTNERSKICH, MAŁŻEŃSKICH I RELACJACH RODZINNYCH * NIE RADZĄ SOBIE W RELACJACH Z INNYMI LUDŹMI, NIEUMIEJĄCYM UTRZYMYWAĆ BLISKICH RELACJI, OBAWIAJĄCYM SIĘ SAMOTNOŚCI LUB ZWIĄZKU * PRZEŻYWAJĄ POWTARZAJĄCE SIĘ SYTUACJE POWODUJĄCE CIERPIENIE ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYM POWRACAJĄCYCH MYŚLI O TRUDNYCH PRZEŻYCIACH Z PRZESZŁOŚCI * MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO WŁASNEJ WARTOŚCI I KOMPETENCJI, SĄ NIEŚMIAŁE * MAJĄ KŁOPOTY Z JEDZENIEM, CIERPIĄ NA ANOREKSJĘ, BULIMIĘ * MAJĄ KOSZMARY SENNE, KŁOPOTY ZE SNEM, CIERPIĄ NA BEZSENNOŚĆ, ZABURZENIA SNU * PRZEJAWIAJĄ ZABURZENIA ZACHOWANIA NA RÓŻNYM TLE, NIE RADZĄ SOBIE Z WŁASNĄ AGRESJĄ, IMPULSYWNOŚCIĄ LUB APATIĄ * SĄ OFIARAMI NADUŻYĆ ? PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ, SEKSUALNEJ, SPOŁECZ
Słowa kluczowe:
Psycholodzy, Psycholog, Psychologia, Terapia, Diagnoza, Gabinet Psychologiczny, Porady Psychologiczne, Diagnoza Psychologiczna, Fobie, Agresja, Stres, Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia, Nerwice, Wsparcie, Anoreksja, Dda, Leki, Gabinety, Ddd, Zdrada, Przemoc, Zaburzenia Odżywiania, Napięcie, Bezsenność, Zaburzenia Snu, Śmierć, Zaburzenia Psychiczne, Stwardnienie Rozsiane, Psychoza, Samotność, Psychosomatyka, Natręctwa, Smutek, Strata, Osobowość, Rozstanie, Samobójstwo, Borderline, Terapia Psychodynamiczna, Zaburzenia Seksualne, Psychoterapia Nerwic, Wymioty, Apatia, Pracoholizm, Poronienie, Wykorzystanie Seksualne, Narcyzm, Brak Apetytu, Gwalt, Mysli Samobójcze, Naduzycia, Perwersja, Smierc Bliskiej Osoby, Trudnosci Emocjonalne, Zazdrosc, Badania Inteligencji, Bicie, Gestald, Objadanie Sie, Obzarstwo, Paranoja, Przygnebienie, Trudnosci Relacjach, Zlosc, Zaloba
Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta widnieje w następujących kategoriach:
Dodaj zdjęcia

Opinie

Napisz pierwszą opinię o Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta!

Podziel się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z: Gabinet Psychologiczny Paweł Helfer - Psycholog, Psychoterapeuta

Zamów Wpis Premium

Podobne firmy w pobliżu

  1. UL. SUCHARDY 8 LOK. 4
    50-362  Wrocław
  2. GRUNWALDZKA 63 LOK. 10
    51-122  Wrocław
  3. SZCZYTNICKA 30 LOK. 6
    50-382  Wrocław
  4. Zobacz na mapie wszystkie podobne firmy w pobliżu